Transmission 2015 - Informacje organizacyjne!

Przygotowania do kolejnej spektakularnej edycji Transmission ‘The Creation’ s? ju? na uko?czeniu. Tutaj znajdziecie niezb?dne informacje odno?nie, które pomog? Wam w celebracji tej niesamowitej imprezy.
 
 
 
 
 • BEZPIECZE?STWO
Bezpiecze?stwo naszych fanów i go?ci by?o, jest i zawsze b?dzie spraw? najwy?szej wagi. Kontrola odbywa? si? b?dzie na miejscu przy wej?ciu na aren? z u?yciem wykrywaczy metali i skanerów rentgenowskich. Bezpiecze?stwo w O2 Arena jest pod ?cis?ym nadzorem ochrony hali. Ka?dy incydent b?dzie zg?aszany czeskiej policji, która wyda?a o?wiadczenie, ?e swoj? obecno?ci? b?dzie si? stara? zapewni? odpowiedni poziom bezpiecze?stwa podczas ca?ego wydarzenia.
 • DARMOWE PRE PARTY Z BILETEM NA TRANSMISSION
Weekend z Transmission rozpoczyna si? ju? w pi?tek wieczorem w klubie Mekka gdzie odb?dzie si? oficjalne pre-party. Wszyscy klubowicze posiadaj?cy ze sob? bilet na Transmission maj? zagwarantowany darmowy wst?p do godz. 23:30. Nale?y jednak pami?ta?, ?e Klub Mecca ma ograniczon? pojemno?? i dlatego radzimy przyj?? wcze?niej, aby mie? pewno?? ?e dostaniecie si? do ?rodka. Dotyczy to równie? osób znajduj?cych si? na listach go?ci. Po osi?gni?ciu max pojemno?ci (1.200) b?dzie obowi?zywa?a zasada jedna osoba wychodz?ca to jedna osoba wchodz?ca. Line-Up oraz wszystkie informacje odno?nie tego wydarzenia mo?na znale?? pod poni?szym linkiem:
https://www.facebook.com/events/903451016404001/
 • GODZINY ROZPOCZ?CIA ORAZ ZAKO?CZENIA
Bramy o2 Arena zostan? otwarte o godz. 20:00 i ju? o tej godzinie swojego seta rozpocznie pierwszy dj. Oficjalne otwarcie imprezy nast?pi o godz. 21:00. Meeting polskiej ekipy zaplanowali?my na godz. 20:40 (na poziomie -1 przy pucharach). Nie przegapcie tych wydarze?, bo b?dziecie pó?niej ?a?owa? ;) Transmission zako?czy si? o godz. 6:00. Pami?tajcie ?e bilet upowa?nia tylko do jednorazowego wst?pu do hali!! Brama nr 1 jest przeznaczona dla go?ci z biletami VIP. Brama nr 9 dla posiadaczy biletów Golden Ticket.
 • BILETY
Bilety VIP zosta?y wyprzedane. Ostatnie 1500 biletów standardowych dost?pne s? na stronach www.transmission.events oraz czeskich strona Ticketportal. Je?li bilety nie zostan? wyprzedanye w dniu imprezy b?dzie je mo?na kupi? tak?e od godz. 10:00 w kasach o2 Arena. Dost?pne b?d? równie? ostatnie bilety Golden (kasa nr. 10 )- p?atno?? w CZK, EURO lub kart? kredytow?). Aby unikn?? rozczarowania zalecamy zakup biletów za po?rednictwem oficjalnych kana?ów sprzeda?y.
 • WYMIANA BILETÓW ELEKTRONICZNYCH
Bilety elektroniczne nale?y wymieni? na bilety standardowe. B?dzie mo?na je wymieni? w kasach nr 1-4 w godzinach od 17:30 do 5:00 rano. Kasy te znajduj? si? po pó?nocnej cz??ci hali niedaleko wej?cia nr 1.
 • LISTY GO?CI
Osoby zapisane na listach go?ci musz? si? uda? do kasy nr 5. Kasa ta b?dzie czynna w godzinach od 19:00 do 5:00 .
 • OSOBY Z TATUA?AMI ORAZ AMBASADOROWIE
Osoby z tatua?ami oraz ambasadorowie wchodz? na teren hali wej?ciem nr. 31. Po pokazaniu dokumentu to?samo?ci i zweryfikowaniu danych a tak?e sprawdzeniu tatua?y (nie dotyczy ambasadorów) b?dziecie mogli wej?? na imprez?. Wej?cie to b?dzie czynne od godz. 20:00
 •  WEJ?CIE Z AKREDYTACJ? DLA FOTOGRAFÓW ORAZ INNYCH MEDIÓW
Osoby które znajduj? si? na li?cie akredytacyjnej wchodz? wej?ciem nr 31. Po pokazaniu dokumentu to?samo?ci i zweryfikowaniu danych b?dziecie mogli wej?? na imprez?. Wej?cie to b?dzie czynne od godz. 20:00
 • SZATNIE
Szatnie w O2 Arena dla posiadaczy biletów standardowych na 4 pi?trze. Dotrze? mo?ecie tam za pomoc? wind oraz ruchomych schodów po pó?nocnej stronie hali. Op?ata za szatni? to 50 CZK / 2 Euro. Na pi?trze znajduje si? równie? 600 szafek depozytowych (ka?da mo?e pomie?ci? 4 kurtki). Op?ata za szafk? to 200 CZK / 10 Euro + 100 CZK / 5 Euro depozytu, który zostanie oddany przy zwrocie kluczyka. Szafki b?d? dost?pne przez ca?? noc, ale ze wzgl?du na ograniczon? ilo?? warto pojawi? si? wcze?niej. W sprawie zgubionych kurtek lub ogólnych skarg, prosimy o kontakt z nami pod nr tel.: +420 608 966 865.
 • SZATNIE VIP
Szatnie VIP znajduj? si? na parterze. Dla posiadaczy biletów VIP szatnia jest darmowa
 • ZGUBIONE - ZNALEZIONE
Punkt gdzie mo?na oddawa? znalezione rzeczy oraz poszukiwa? zgubionych jest oznaczony na mapie jako punkt Info, który b?dzie czynny przez ca?? noc.
 •     P?ATNO?CI
P?atno?ci w hali s? mo?liwe tylko gotówk?. Na miejscu znajduje si? bankomat. Jest mo?liwo?? p?acenia w Euro, ale nie zalecamy tej metody, gdy? kurs jest bardzo niekorzystny, w tym przypadku reszta zostanie wydana Wam w koronach. P?atno?ci kart? kredytow? nie b?d? realizowane (Koszt piwa to ok 50 koron).
 •     OFICJALNY SKLEP
Gad?ety zwi?zane z Transmission takie jak koszulki, czapki, smycze czy okulary b?dziecie mogli kupi? w oficjalnym sklepie UM, który znajdowa? si? b?dzie zaraz za punktem info.
 •     BROSZURA
Przy wej?ciu na aren? O2 wszyscy odwiedzaj?cy otrzymaj? broszurk? informacyjn? wraz z time-table, map? itp.
 • POZIOM D?WI?KU
Poziom d?wi?ku na Transmission to 102 do 105 DB, w zwi?zku z czym zalecamy u?ywanie stoperów.
 • MINIMALNY WIEK
Wst?p na imprez? jest od 18-tu lat, wszelkie szczegó?owe informacje znajdziecie w re http://www.o2arena.cz/en/arena/visiting-regulations/
 • TOALETY
Toalety znajduj? si? wokó? ca?ej hali i s? darmowe.
 • PARKING
Osoby przyje?d?aj?ce w?asnym samochodem mog? skorzysta? z parkingu znajduj?cego w bezpo?rednim s?siedztwie o2 Arena. Po szczegó?y zapraszamy na stron? hali.
 • TAXI
Parking taksówek znajduje si? po pó?nocnej stronie hali na ulicy Ocelá?ská.
 • TRANSPORT PUBLICZNY
O2 Arena znajduje si? na ulicy nr ?eskomoravskiej 2345/17, Praga 9. Obok jest stacja metra "?eskomoravská". Przystanek tramwajowy, przystanek autobusowy, stacja kolejowa "Praha-Libe?" znajduj? si? na kilka minut spacerem od hali. Po wi?cej informacji, jak si? tam dosta? komunikacj? miejsk? lub samochodem zapraszamy na stron? O2 Arena.
 • FOTO & VIDEO
Aby uwieczni? te wspania?e momenty, mo?ecie zabra? ze sob? amatorskie aparaty fotograficzne (bez wymiennej optyki)/telefony komórkowe/GoPro. Osoby posiadaj?ce profesjonalny sprz?t musz? mie? odpowiedni? akredytacj?. Listy akredytacyjne zosta?y ju? zamkni?te wi?c prosimy o nieprzesy?anie zapyta? o akredytacje.
 • PALENIE
Na terenie hali obowi?zuje zakaz palenia papierosów, b?dzie to mo?liwe tylko w wyznaczonych strefach. W przypadku naruszenia tego zakazu organizatorzy zastrzegaj? sobie prawo do wyproszenia danej osoby z terenu hali.
 • NIEDOZWOLONE !!!
Do hali jest zabronione wnoszenie: w?asnego jedzenia i napoi, narkotyków, wska?ników laserowych, selfie stick, szk?a, aerozoli, puszek, plastikowych butelek PET, ostrych przedmiotów i innych przedmiotów, które mog?yby stwarza? zagro?enie. Zabroniona jest tak?e odzie? lub elementy wyposa?enia które odnosz? si? do pogl?dów politycznych itp.

    MEDIA SPO?ECZNO?CIOWE

Mo?esz ?ledzi? wszystko co dotyczy Transmission przed, w trakcie i po imprezie na Facebooku, Twiterze oraz Instagramie.
Pami?taj aby skorzysta? z hashtagu: #TM15PRG
 • FAQ LUB INNE PYTANIA
W przypadku jakichkolwiek innych pyta? zapraszamy do sekcji FAQ na naszej stronie internetowej lub prosimy wys?a? do nas e-maila na adres transmission(@)unitedmusic.cz lub zapyta? te? na po prostu na grupie Transmission Team Poland na Facebooku.

TIME TABLE
 • 20:00 | DOORS OPEN
 • 20:00 | Thomas Coastline (warm up)
 • 21:00 | Driftmoon & Kim Kiona & Koen Herfst & surprise act
 • 22:00 | Jorn van Deynhoven
 • 23:00 | Andrew Rayel
 • 00:10 | Transmix by Airwave
 • 00:30 | Markus Schulz
 • 02:00 | Aly & Fila
 • 03:30 | Bryan Kearney
 • 04:45 | Marlo
 • 06:00 | END
Imprez? nakr?ca: MC Da Silva
VJs: Vision Impossible
 
 • MAPKA
 • (kliknij aby powi?kszy?!)
 
?YCZYMY WAM NIESAMOWITYCH DOZNA? PODCZAS TRANSMISSION 'THE CREATION'. DO ZOBACZENIA W SOBOT? NA PARKIECIE!