Tranceformations - Informacje organizacyjne

Euforia Festivals ma przyjemno?? zaprezentowa? nowy projekt – Tranceformations. Nazwa wymowna i dwuznaczna - nadszed? czas zmian. 6 lutego 2016 w Hali Stulecia odb?dzie si? trance’owy event, jakiego dawno w Polsce nie by?o. Line-up i oprawa wizualna jakiej b?dziecie ?wiadkami, maj? na celu wprowadzenie nowej jako?ci do organizowanych przez nas eventów. B?dzie to kolejny projekt, do którego podejdziemy z pasj? oraz pe?nym zaanga?owaniem. Muzyka oraz Wasze zadowolenie, na tym zale?y nam najbardziej. Naszych klubowiczów traktujemy z szacunkiem oraz wdzi?czno?ci? za okazane zaufanie, poniewa? bez Was, nie ma nas
 
 
 
 
Do Tranceformations coraz bli?ej, nadszed? czas odpowiedzi na wiele nurtuj?cych Was pyta?:
 • Start imprezy i otwarcie bram godzina 19.oo. Zako?czenie imprezy planowane jest na godzin? 6 rano.
 • Na terenie imprezy b?dzie znajdowa?a si? strefa gastronomiczna z jedzeniem, napojami oraz piwem do 3.5 % w kuluarach.
 • Na terenie imprezy obowi?zuje p?atno?? gotówk?.
 • Mocniejsze alkohole b?d? dost?pne po wykupieniu przepustki do strefy mini vip. Wykupuj?c przespustk? mini vip otrzymujecie ?etony, które w stefie mini vip wymieniacie na drinki z whisky, wódki oraz piwo w puszce. Jedna przepustka dla jednej osoby, jednorazowy koszt 50 z? (w 100% do wykorzystania w barze).
 • Whisky - 15 z? (3 ?etony), wódka - 10 z? (2 ?etony), piwo w puszce - 10 z? (2 ?etony).
 • Na terenie imprezy b?dzie znajdowa?a si? p?atna szatnia, 5 z? to koszt jednej sztuki garderoby, 10 z? za plecak. Tylko jedna sztuka garderoby na jednym wieszaku (numerku).
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialno?ci za rzeczy pozostawione w szatni. Zdarza?y si? w przesz?o?ci pojedyncze przypadki zagubienia ?etonów, co skutkowa?o wydaniem garderoby znal azcy ?etonu.
 • Na p?ycie imprezy b?d? wydzielone trybuny, na których b?dzie mo?na spo?ywa? piwo niskoprocentowe. Z piwem niskoprocentowym b?dzie mo?na porusza? si? po ca?ych kuluarach.
 • Na terenie imprezy obowi?zuje zakaz palenia, palarnia znajduje si? na zewn?trz wn?ki D.
 • Biety VIP wchodz? osobnym wej?ciem - prosimy zwraca? uwag? na oznaczenia.
 • Listy konkursowe zg?aszaj? si? do kasy.
 • W dniu imprezy b?dzie czynna kasa, w której b?dziecie mogli zakupi? bilety w cenie 120 z?. Bilet upowa?nia do jednorazowego wej?cia na teren imprezy. Wyj?cie z hali oznacza konieczno?? kupna kolejnego biletu.
 • Bilety podro?ej? w nocy z pi?tku na sobot?, nowa cena (ta sama w kasie imprezy) to 120 z?. Sprzeda? biletów przez wlotki.pl ko?czy si? w nocy z pi?tku na sobot?. W dniu imprezy bilety b?dzie mo?na kupic równie? w Empik, cena 120 z?.
 • Na teren imprezy nie mo?na wnosi? swojej ?ywno?ci oraz napojów.
 • Nie ma obostrze? odno?nie wnoszenia aparatów fotograficznych.
 
UWAGA !!!
Nauczeni do?wiadczeniami z lat poprzednich, odradzamy kupowania biletów od osób trzecich. Systematycznie spotykamy si? z ofiarami trefnych wej?ciówek, w?a?ciciel podrobienego biletu zostanie oddany w r?ce Policji !
 
Reasumuj?c: nadchodzi event, jakiego jeszcze nie podj?li?my si? w naszej dzia?alno?ci. Zamierzamy zrobi? co?, o czym b?dzie mówi?a ca?a Polska, nasza wizytówka. Jak wiecie, w lipcu tego roku czeka nas Euforia Festival with Paul van Dyk, Tranceformations b?dzie dla nas sprawdzianem, do którego sowicie si? przygotowujemy.
 
Bilety:

Mapka:

(kilknij, aby powiekszy?!)