Ruszy? nabr do Audioriver Independent Team

W jedenastym roku istnienia, najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn?, inauguruje zupe?nie nowy program: Audioriver Independent Team. Jego celem jest nawi?zanie wspó?pracy z kilkunastoma studentami i studentkami z ca?ego kraju, którzy b?d? promowa? warto?ciow? elektronik? i sam festiwal w?ród spo?eczno?ci akademickiej. W?a?nie ruszy? nabór, który potrwa do 8 marca tego roku.
 
„Misj? Audioriver zawsze by?o propagowanie warto?ciowej elektroniki w?ród Polaków” – mówi rzecznik prasowy festiwalu, ?ukasz Napora. „Wiemy, ?e przez ostatnie 10 lat, niejeden fan komercyjnych brzmie? przeszed? do tzw. alternatywy, niejeden mi?o?nik rocka przesta? patrze? na techno z pogard?, niejeden hip-hopowiec zata?czy? przy house’owym secie. To oczywi?cie nie tylko nasza zas?uga, ale mamy wiele dowodów na to, ?e Audioriver przyczyni? si? do zwi?kszania ?wiadomo?ci muzycznej i zakopywania niepotrzebnych podzia?ów. Teraz ten – ?artobliwie mówi?c – kaganek o?wiaty zabieramy do o?wiaty sensu stricte.”
 
Nie jest to pierwsze przedsi?wzi?cie organizatorów festiwalu realizowane na uczelniach, bo przecie? od 2011 roku w ró?nych miastach Polski odby?o si? ju? pi?? Konferencji Muzycznych Audioriver. Independent Team b?dzie jednak programem o wi?kszym zasi?gu, poniewa? docelowo, w sk?adzie tego niezale?nego zespo?u ma si? znale?? do jedenastu osób, które stale b?d? dzia?a? w ró?nych miastach. Ich zadaniem b?dzie propagowanie warto?ciowej elektroniki w?ród studentów, z których wielu zapewne jeszcze nie wie, ?e mo?e by? jej fanami. Aby si? zg?osi?, nale?y by? studentem/studentk?, wype?ni? krótki formularz oraz nagra? maksymalnie 3-minutowy film, w którym ma si? zawrze? prezentacja kandydata oraz ciekawe pomys?y na promocj? elektroniki i Audioriver w?ród spo?eczno?ci akademickiej. Organizatorzy wybior? maksymalnie 11 osób, które zaprosz? na specjalne zgrupowanie w Warszawie. Podczas tego spotkania zostan? wybrane pomys?y do dalszej realizacji. Po okresie pracy przyjdzie, oczywi?cie, czas na zabaw? i wypoczynek: ka?dy z cz?onków Audioriver Independent Team otrzyma dwa 3-dniowe karnety VIP na tegoroczny festiwal, a jesieni? zostanie zaproszony do jednego z polskich miast na zgrupowanie podsumowuj?ce pierwszy rok programu. Pozosta?e benefity z udzia?u w projekcie to unikalne ubrania dedykowane dla cz?onków zespo?u oraz certyfikaty potwierdzaj?ce udzia? w Audioriver Independent Team. Formularz, regulamin i szczegó?y udzia?u w programie znajdziesz na www.audioriver.pl w zak?adce Independent Team.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Sigma live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Frederic, Robinson live, Recondite live, Scuba, Vrilski live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na