Konferencja Muzyczna Audioriver w Gda?sku!

Organizatorzy festiwalu Audioriver og?osili miejsce odbywania si? szóstej edycji tworzonej przez nich konferencji muzycznej. Po pi?ciu latach sp?dzonych w Warszawie, Poznaniu, Wroc?awiu i Krakowie, przyszed? czas na Trójmiasto. Debaty i wyk?ady odb?d? si? 2 kwietnia 2016 roku w Olivia Business Centre w Gda?sku, a After Party w sopockim klubie Sfinks700. Gwiazd? nocnej imprezy b?dzie Black Coffee, a bilety na oba wydarzenia s? ju? w sprzeda?y.
 
 
Konferencja Muzyczna Audioriver jest integraln? cz??ci? projektu Rynek Niezale?ny – inicjatywy festiwalu, maj?cej na celu profesjonalizacj? biznesu zwi?zanego z muzyk? alternatywn?. Organizowana od 2011 roku, odwiedzi?a ju? cztery miasta i pi?? uczelni, poruszaj?c takie tematy, jak pozycja kobiet na scenie muzyki elektronicznej, sponsoring prywatny i publiczny, tworzenie skutecznych kampanii marketingowych i wiele innych. Odbiorcami tych wydarze? s? zarówno osoby ju? dzia?aj?ce w biznesie muzycznym, jak i ludzie, którzy dopiero rozwa?aj? wej?cie w ten ?wiat.
„Po pi?ciu edycjach na uczelniach wy?szych, tym razem postanowili?my pojawi? si? w nieco innej przestrzeni i znale?li?my do tego idealnego partnera” – mówi ?ukasz Napora, rzecznik prasowy Audioriver. „Olivia Business Centre to nowoczesny kompleks biznesowy znajduj?cy si? tu? obok kampusu Uniwersytetu Gda?skiego i ?ci?le wspó?pracuj?cy z t? uczelni?. W Olivia Business Centre swoje siedziby maj? zarówno wielkie firmy, jak i start-upy, które korzystaj? z fantastycznych rozwi?za? co-workingowych. Przenosz?c Konferencj? z przestrzeni uczelnianej w biznesow?, chcemy pokaza?, ?e przedsi?wzi?cia muzyczne mog? ?wietnie funkcjonowa? w takim profesjonalnym, biurowym otoczeniu.”
 
„Konferencja Muzyczna Audioriver jest organizowana przez pe?nych pasji, m?odych ludzi i do takich te? jest kierowana.” – mówi Jake Jephcott, dyrektor ds. rozwoju biznesu Olivia Business Centre. „Chcemy, aby osoby z ró?nych ?rodowisk odnajdywa?y swoje miejsce w Olivia Business Centre, dlatego jeste?my otwarci na realizacj? pomys?ów dotycz?cych wszystkich sfer ?ycia. Nawi?zanie wspó?pracy mi?dzy Audioriver a nasz? organizacj? jest wspania?? wiadomo?ci? dla wszystkich trójmiejskich fanów dobrej muzyki. Gor?co zach?camy ich, a tak?e studentów uczelni wy?szych, do odwiedzenia naszego centrum w sobot? 2 kwietnia.”
 
Tego samego dnia, ale wieczorem i w klubie Sfinks700 odb?dzie si? After Party, którego g?ówn? gwiazd? b?dzie Black Coffee. Artysta ten by? bardzo wyczekiwany na zesz?orocznym Audioriver Sun/Day, lecz niestety z powodu z?ej pogody, nie móg? dotrze? do P?ocka. A wielkie oczekiwanie nie by?o bezpodstawne, bo Black Coffee to house’owy DJ i producent z RPA, w Afryce maj?cy status prawdziwej legendy. Legendy, któr? od oko?o trzech lat zaczyna dostrzega? tak?e Europa i Stany Zjednoczone.
 
Bilety na oba wydarzenia s? ju? dost?pne w salonach Empik oraz na http://audioriver.ebilet.pl. Z zakupami radzimy nie czeka?, bo Konferencje Muzyczne Audioriver wyprzedaj? si? ju? od kilku lat. Wst?p na wszystkie panele i wyk?ady w Olivia Business Centre kosztuje zaledwie 10 z?. Z kolei bilet na After Party w przedsprzeda?y dost?pny jest w cenie 25 z?, a jego finalny koszt w dniu wydarzenia to 35 z?. Liczba miejsc jest ograniczona.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Sigma live, Calyx & TeeBee, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Four Tet, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Jaguar Skills, Leftfield, Recondite live, Scuba, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Vrilski (Vril & Voiski) live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na