Program VI Konferencji Muzycznej Audioriver

Jak wygl?da praca w bran?y muzycznej i czy warto j? podejmowa?? Jak prowadzi? skuteczne negocjacje biznesowe? Jak dosta? si? do programu burn Residency oraz kto zwyci??y? w plebiscycie Munoludy 2015? Na te i inne pytania odpowiedz? go?cie zaproszeni do udzia?u w VI Konferencji Muzycznej Audioriver, która 2 kwietnia odb?dzie si? w Olivia Business Centre w Gda?sku. Zupe?n? nowo?ci? dla konferencji b?dzie równolegle odbywaj?ca si? prezentacja sprz?tu i oprogramowania takich marek, jak Native Instruments, Korg i Arturia, przygotowana przez sklep 4DJ.pl.
 
„Nasze konferencje od pocz?tku maj? dwa podstawowe cele i dwie równorz?dne grupy odbiorców” – mówi rzecznik prasowy Audioriver, ?ukasz Napora. „Pierwszym z zada? realizowanych przez ten projekt, jest pokazywanie studentom i licealistom niezwi?zanym jeszcze zawodowo z biznesem muzycznym, jak dzia?aj? mechanizmy tej bran?y. Drugim celem jest dostarczanie wiedzy i pomoc w rozwijaniu umiej?tno?ci osób ju? dzia?aj?cych na scenie jako organizatorzy wydarze?, w?a?ciciele klubów, dziennikarze, managerowie czy – wreszcie – arty?ci. W tym roku, pierwsza po?owa konferencji b?dzie bardzo dos?ownie realizowa?a oba powy?sze zadania.”
 
Wydarzenie odbywaj?ce si? w Olivia Business Centre rozpocznie si? o godzinie 10:00 dyskusj? „Czy praca w bran?y muzycznej jest dla Ciebie?”. B?dzie to przede wszystkim spotkanie skierowane do osób, które dopiero zastanawiaj? si?, jak dzia?a biznes muzyczny i czy ten ?wiat w ogóle jest dla nich. Organizatorzy zaprosili przedstawicieli bran?y, którzy odnie?li sukces i b?d? potrafili najlepiej odpowiedzie?, jakie umiej?tno?ci trzeba mie? w ich zawodach, czy trzeba ko?czy? jakie? szko?y lub kursy, jakie s? zarobki itp. Udzia? wezm?: Olga Tuszewska (Kayax, managerka Brodki), ?ukasz Stasiak (Alkopoligamia, manager Tego Typa Mesa), Jarek Szubrycht (Gazeta Magnetofonowa, Red Bull Muzyka), Karolina Wanat (Warner Music Poland), ?ukasz Lubiatowski (Automatik, NoPaper Records) oraz ?ukasz Zieli?ski aka Vacos (Sfinks700).
Kolejny punkt programu rozpocznie si? w po?udnie i b?dzie to wyk?ad eksperta od negocjacji, Paw?a Go?embiewskiego, który – jak sam mówi: „Zaproszenie na t? konferencj? traktuj? jako bardzo ciekawe wyzwanie. Na co dzie? nie s?ucham brzmie? prezentowanych na Audioriver, ale na pewno bardzo dobrze zapoznam si? ze specyfik? bran?y muzycznej, by mój wyk?ad by? jak najbardziej trafiony i przydatny dla publiczno?ci”. A do?wiadczenie Pawe? ma imponuj?ce: trenowa? Reprezentacj? Polski w Mi?dzynarodowym Turnieju Negocjacyjnym WNR 2015, go?cinnie prowadzi? wyk?ady i szkolenia z negocjacji biznesowych na Uniwersytecie Warszawskim (UW), w Szkole G?ównej Handlowej (SGH) i Szkole G?ównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie oraz na Uniwersytecie Miko?aja Kopernika (UMK) w Toruniu. To Certified International Professional Negotiator z akredytacj? ACI. Autor wysoko ocenianych wyk?adów, warsztatów i szkole? z zakresu negocjacji w biznesie (?rednie oceny uczestników z 2016 powy?ej 9/10). Druga cz??? dnia b?dzie ju? przede wszystkim spotkaniem ?wiata elektronicznego – organizatorów wydarze?, w?a?cicieli klubów i ich bywalców, artystów i ich fanów. Najpierw o godzinie 15:00 dowiemy si? wi?cej o tegorocznej edycji mi?dzynarodowego konkursu DJ-skiego, burn Residency. Poznamy uczestników poprzednich wydarze?, ich wra?enia, wskazówki oraz zasady udzia?u w programie.
 
Z kolei o 16:15 dowiemy si?, kto zdoby? Nagrody Polskiej Sceny Klubowej MUNOLUDY 2015. W plebiscycie portalu Muno.pl przed rokiem wzi??o udzia? ponad 30 tys. osób, co uczyni?o go najbardziej miarodajnym wska?nikiem popularno?ci dla DJ-ów i producentów elektronicznych w naszym kraju. Po wr?czeniu statuetek odb?dzie si? debata z laureatami.
Równolegle, tak?e w Olivia Business Centre, po raz pierwszy w historii Konferencji Muzycznych Audioriver pojawi si? tak?e miejsce, w którym b?dzie mo?na przetestowa? sprz?t i oprogramowanie muzyczne tak uznanych marek, jak Native Instruments, Korg czy Arturia. „Do wspó?pracy zaprosili?my ?wietnie zaopatrzony sklep 4DJ.pl, którego stoiska na Targach Muzycznych Audioriver organizowanych podczas festiwalu ciesz? si? du?? popularno?ci?. Postanowili?my wi?c przenie?? ten koncept tak?e do naszego wiosennego wydarzenia.” – mówi Napora.
 
Strefa 4DJ.pl b?dzie funkcjonowa? od 10:00 do 17:00 i wst?p do niej b?dzie bezp?atny. Z kolei ??czna wej?ciówka na wszystkie debaty i wyk?ad o negocjacjach kosztuje jedyne 10 z? i jest ju? dost?pna w salonach Empik w ca?ej Polsce oraz na http://audioriver.ebilet.pl. Warto nie zwleka? z zakupem, bo Konferencje Muzyczne Audioriver wyprzedaj? wszystkie wej?ciówki ju? od kilku lat
.
Nie mo?na zapomnie? tak?e o After Party w klubie Sfinks700, którego gwiazd? b?dzie wyj?tkowy DJ i producent z Republiki Po?udniowej Afryki – Black Coffee. Tu tak?e trwa ju? przedsprzeda? biletów w cenie 25 z? i te? mo?e ich zabrakn?? jeszcze przed 2 kwietnia. W dniu impreza cena wej?ciówek wzro?nie do 35 z?.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Sigma live, Calyx & TeeBee, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Four Tet, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Jaguar Skills, Leftfield, Recondite live, Scuba, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Vrilski (Vril & Voiski) live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na