Grupa Kensington na Armin Only w Polsce!

ProLogic Music i Sony Music Poland, wraz z Belotto Events oraz agencj? SoundTrade, maj? zaszczyt zaprosi? na jedno z najwa?niejszych wydarze? tego roku. Najbardziej utytu?owany DJ na ?wiecie Armin Van Buuren i jego wielkie show, ponownie w Polsce! Jak wiemy Armin Only to nie tylko wyst?p samego Armina. Oprócz niego na scenie pojawi? si? arty?ci wspó?pracuj?cy przy produkcji najnowszego studyjnego albumu „Embrace”. Dzi? prezentujemy pierwszych z nich!
 
Kensington to holenderska grupa rockowa, która wspó?pracowa?a z Arminem przy utworze „Heading Up High”. Powsta?a w 2005 roku i ma swoim koncie juz 3 albumy! Najnowszy z nich „Rivals” - jak mówi? sami arty?ci - jest ich kolejnym obiecuj?cym krokiem w przysz?o??. S?yszeli?cie ju? jak brzmi ich wspólny numer z Arminem? Je?li nie to zróbcie to niezw?ocznie.
 
W tym roku mija 10 lat od pierwszego wyst?pu Armina Van Buurena w naszym kraju, 6 lat od jednego z najlepszych polskich eventów wszech czasów „A State Of Trance 450” we Wroc?awiu i 5 lat od pami?tnego „Armin Only” w stolicy Wielkopolski. Trudno w to uwierzy?, ale od 19 lutego 2011 roku nie mieli?my w Polsce imprezy sygnowanej nazwiskiem i mark? Armin Van Buuren, czas wi?c najwy?szy na wielki powrót jednego z najpopularniejszych DJ’ów wszech czasów! Pierwsze przecieki o mo?liwej organizacji „Armin Only: Embrace” w kraju nad Wis??, spowodowa?y w?ród polskich fanów muzyki trance niesamowite poruszenie - ju? dawno ?aden event nie wywo?a? takiego podniecenia i ekscytacji. A tak?e niedowierzania, bo wi?kszo?? komentatorów poddawa?a w w?tpliwo?? fakt, ?e „Armin Only” mo?e do nas powróci?.
 
 
A jednak to prawda! 14 maja 2016 roku, Armin Van Buuren ze swoj? licz? ekip? produkcyjn? przyleci do Trójmiasta, by po d?ugich latach przerwy zaprezentowa? polskim klubowiczom wielkie show, które zapami?tamy do ko?ca ?ycia. Koncert b?dzie promowa? jego ostatni autorski album „Embrace”, który dost?pny jest w sprzeda?y. Warto doda?, ?e b?dzie to pierwsza po holenderskiej edycja „Armin Only: Embrace”, rozpocznie si? bowiem zaledwie tydzie? po premierze w Amsterdamie. Polskie „Armin Only” odb?dzie si? w ultra nowoczesnej hali Ergo Arena w Gda?sku, która jest wymarzonym miejscem na tego typu, pot??ne przedsi?wzi?cia. A przy okazji to hala, gdzie nigdy wcze?niej nie organizowano elektronicznych eventów na tak? skal?. VIP za 700 PLN. Zapraszamy, tam trzeba by?!