7 edycja Targw Muzycznych Audioriver!

Organizujesz wydarzenia muzyczne? Prowadzisz klub? Masz sklep p?ytowy? Wytwórni?? A mo?e organizujesz szkolenia i kursy zwi?zane z muzyk?? Je?li tak, to Targi Muzyczne Audioriver s? zdecydowanie dla Ciebie. W?a?nie ruszy? nabór na siódm? edycj? wydarzenia, które odb?dzie si? w P?ocku w ostatni weekend lipca, czyli w miejscu i w trakcie trwania najwi?kszego polskiego festiwalu z muzyk? elektroniczn?. Tegorocznym partnerem sceny targów jest marka BURN Energy.
 
Ju? od 2010 roku twórcy Audioriver umo?liwiaj? innym organizacjom oko?omuzycznym bezp?atn? promocj? podczas festiwalu. Zapewniaj? miejsce, namioty, pr?d i ochron?, oczekuj?c w zamian stworzenia interesuj?cych stoisk, które w pi?tkowe i sobotnie popo?udnie z ch?ci? odwiedza? b?dzie wielotysi?czna publiczno?? gromadz?ca si? na Rynku Starego Miasta w P?ocku. W ubieg?ych latach wystawcami by?y takie organizacje, jak festiwal Up To Date, klub Prozak 2.0, sklepy Plays.pl, Vinylgate i Side One, Akademia Mened?erów Muzycznych oraz dystrybutorzy sprz?tu i oprogramowania takich marek, jak Native Instruments, Arturia, Numark, Doepfer czy Roland. Atrakcyjno?? tegorocznych targów zwi?ksza obecno?? marki BURN Energy jako partnera sceny muzycznej funkcjonuj?cej na Rynku Starego Miasta. Jej program pozostaje na razie tajemnic?, ale organizatorzy Audioriver zapewniaj?, ?e nie zabraknie zagranicznej gwiazdy.
 
Aby dosta? si? do grona wystawców, nale?y do 25 maja 2016 przes?a? wype?niony formularz zg?oszeniowy, znajduj?cy si? na stronie www.rynekniezalezny.pl. Targi Muzyczne Audioriver rozpoczn? si? w pi?tek 29 lipca 2016 roku o godzinie 16:00, a zako?cz? dzie? pó?niej o 20:00.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Sigma live, Calyx & TeeBee, Danger live, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Dubfire: Hybrid live, Four Tet, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Octave One live, Recondite live, Scuba, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na

W górę