Audioriver Fashion Nights - nowa ods?ona!

Najwi?kszy polski festiwal z muzyk? elektroniczn?, Audioriver, w?a?nie og?osi? nabór na trzeci? edycj? targów mody odbywaj?cych si? w trakcie tego wydarzenia. Dotychczasowy projekt Fashion Day zosta? zast?piony przez Fashion Nights, a to oznacza, ?e niezale?ne marki i projektantów spotkamy nie w rejonie Starówki, a w samym sercu festiwalu i nie w jedno popo?udnie, a przez dwie koncertowe noce.
 
Organizatorzy poszukuj? wystawców, którzy chcieliby dotrze? do blisko 30-tysi?cznej publiczno?ci, jaka przez dwie noce gromadzi si? na p?ockiej pla?y. „Ludzie je?d??cy na Audioriver to niezwyk?a mieszanka, któr? nie sposób opisa? jednym zdaniem. Inaczej zachowuj? si? i wygl?daj? fani techno, inni s? mi?o?nicy drum & bassu, a jeszcze inaczej prezentuj? si? osoby, które nie wiedz? za bardzo, kto gra na scenach, ale przyjecha?y, bo s?ysza?y, ?e u nas jest ?wietna atmosfera (?miech)” – mówi rzecznik prasowy festiwalu, ?ukasz Napora. „Na pewno jednak wi?kszo?? z tych osób ??czy ch?? odró?nienia si? od spo?ecze?stwa p?yn?cego g?ównym nurtem – czy to kulturowym czy w?a?nie modowym. Ludzie s?uchaj?cy muzyki alternatywnej, cz?sto szukaj? tak?e alternatywy dla oferty dost?pnej w centrach handlowych. St?d pomys? na targi mody organizowane na Audioriver.”
 
Pomys? si? przyj?? i b?dzie realizowany ju? po raz trzeci. W poprzednich latach w?ród wystawców znalaz?y si? takie marki, jak Si-Mi, Risk made in warsaw, Staff by Maff, Alkopoligamia.com czy EVC Design. Tym razem marki i projektanci dostan? jednak nowe miejsce – du?o bardziej atrakcyjne ni? w poprzednich latach, bo w miejscu i czasie trwania g?ównej cz??ci festiwalu. Tym samym tegoroczne targi b?d? trwa?y dwa dni: od 18:30 do godzin nocnych w pi?tek 29 lipca 2016 i podobnie w sobot? 30 lipca. Marki zainteresowane udzia?em w targach proszone s? o zapoznanie si? z regulaminem i przes?anie wype?nionego formularza zg?oszeniowego do ko?ca maja 2016. Wszystkie potrzebne dokumenty oraz adres mailowy znajduj? si? pod linkiem: http://www.audioriver.pl/Moda,4414,1.html
Do 15 czerwca organizatorzy festiwalu wytypuj? marki, które wezm? udzia? w projekcie.
 
Ceny za stoisko, ??cznie za dwie noce festiwalu:
  • Stoisko 3m2 - 300 z? netto
  • Stoisko 6m2 - 500 z? netto
  • Stoisko 9m2 - 700 z? netto
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
 
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Jamie Woon, Sigma live, Calyx & TeeBee, Danger live, Dillinja, Dub Phizix & Strategy, Dubfire: Hybrid live, Four Tet, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Octave One live, Recondite live, Scuba, Shackleton presents Powerplant, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na