Cimo Frankel kolejnym artyst? na Armin Only!

Ju? tylko trzy tygodnie dziel? nas od d?ugo wyczekiwanego powrotu Armina do Polski, a my jak co tydzie? publikujemy kolejne info na temat kolejnego artysty, który wyst?pi razem z nim podczas ARMIN ONLY EMBRACE 14 maja w ERGO ARENIE. Cimo Frankel wokalista, autor tekstów i producent, urodzi? si? i dorasta? w Amsterdamie. Zanim uzna?, ?e muzyka b?dzie ca?ym jego ?yciem wykorzystywa? swój talent jako kompozytor oraz wokalista wspó?pracuj?c z wieloma artystami, z którymi osi?ga? du?e sukcesy (YELLOW CLAW - podwójna platynowa p?yta). Napisa? równie? muzyk? do jednego z najpopularniejszych programów telewizyjnych „Dance Dance Dance”.
 
 
 
Cimo od wczesnych lat ??czy? stare i nowe style oraz d?wi?ki, które zdoby?y uznanie równie? innych artystów, a nie tylko fanów dzi?ki czemu do wspó?pracy zaprosi? go Kris Kross Amsterdam, grupa KRONO, czy te? znany doskonale wi?kszo?ci z nas EDX. Rok 2015 okaza? si? kolejnym krokiem w przód dzi?ki wspó?pracy nawi?zanej z Arminem przy wspólnym singlu „Strong Ones”, który znalaz? si? na najnowszym albumie
 
Przypominamy, ?e bilety na ARMIN ONLY EMBRACE s? jeszcze dost?pne i mo?ecie je naby? pod poni?szym linkiem.