DJ Shadow i Electronic Beats Stage na Audioriver!

Audioriver oraz T-Mobile w?a?nie og?osili wspó?prac?, której efektem b?dzie - mi?dzy innymi - scena Electronic Beats na festiwalu oraz wyst?p DJ-a Shadowa w ostatni weekend lipca. Wiemy te?, którzy z wcze?niej podanych artystów do??cz? na scenie do w?a?nie og?oszonej gwiazdy. B?d? to Four Tet, Trade (Blawan & Surgeon) live, Octave One live, Shackleton presents Powerplant, Vrilski (Vril & Voiski) live, Antigone live oraz Francois X. Zagraniczny program Electronic Beats Stage nie jest jeszcze zamkni?ty.
 
Nowa scena stanie na g?ównym terenie festiwalu, w miejscu, gdzie dot?d funkcjonowa?a Wide Stage. "To nie b?dzie tylko zmiana nazwy" – mówi rzecznik prasowy Audioriver, ?ukasz Napora. "Dzi?ki nowemu partnerowi festiwalu mogli?my wzmocni? nie tylko program, ale i nag?o?nienie oraz opraw? wizualn? sceny. Od lat cenimy wk?ad, jaki w ?wiatow? elektronik? daje Electronic Beats i cieszymy si?, ?e Audioriver mo?e by? cz??ci? tego projektu." Wzmocnienie programu doskonale wida? po dzisiejszym og?oszeniu DJ-a Shadowa - jednej z najwa?niejszych postaci dla instrumentalnego hip-hopu. To artysta maj?cy na koncie kilka albumów, które na zawsze wesz?y do historii muzyki, jak cho?by solowy "Entroducing....." z 1996 roku czy debiutancki kr??ek UNKLE, którego by? producentem. Wa?niejsza jednak ni? przesz?o??, jest przysz?o?? Josha Davisa, który na czerwiec zapowiedzia? wydanie pierwszej p?yty od 2011 roku. Kr??ek "The Mountain Will Fall" zapowiada si? fantastycznie, o czym ?wiadcz? wypuszczone dot?d dwa utwory - tytu?owy oraz kolaboracja z najgor?tszym od kilku lat duetem w niezale?nym hip-hopie: Run The Jewels. To jednak nie jedyna elektryzuj?ca wspó?praca, jakiej efekty znajdziemy na p?ycie, bowiem DJ Shadow zrobi? kawa?ek równie? z Nilsem Frahmem!
 
Josh Davis nie b?dzie jedyn? wielk? gwiazd?, jak? zobaczymy na Electronic Beats Stage. Z tych dotychczas og?oszonych jest przecie? jeszcze Four Tet, duety Trade, Octave One, Vrilski, specjalny projekt Shackletona - Powerplant, Antigone w wersji live oraz Francois X. Do tej listy do??cz? jeszcze dwaj bardzo ciekawi zagraniczni arty?ci oraz wyj?tkowe rodzime supporty.
Electronic Beats Stage funkcjonowa? b?dzie przez dwie g?ówne noce festiwalu, czyli w pi?tek i sobot? 29-30 lipca 2016. Aby obejrze? odbywaj?ce si? na niej koncerty, nale?y oczywi?cie zaopatrzy? si? w – co najmniej – dwudniowy festiwalowy karnet, który do 18 maja dost?pny jest w cenie 200 z?. Wszystkie rodzaje wej?ciówek znajdziecie w salonach Empik w ca?ej Polsce oraz na http://audioriver.ebilet.pl.
 
***
Festiwal Audioriver to obowi?zkowa pozycja w wakacyjnych planach osób ceni?cych dobr? muzyk?. W ci?gu 10 lat na malowniczej pla?y nad Wis?? oraz na p?ockim Starym Rynku wyst?pi?o kilkaset gwiazd muzyki elektronicznej i alternatywnej z ca?ego ?wiata. Koncerty i sety DJ-skie obejrza?o ju? ponad 200 tys. fanów z Polski i Europy, a edycja 2015 zgromadzi?a na pla?y rekordow? liczb? ok. 27 tys. osób ka?dego dnia.
Dotychczas og?oszeni arty?ci to: Antigone live, Black Sun Empire, Calyx & TeeBee, Caspa & Rusko, Crystal Castles, Cyantific, Danger live, Dillinja, Dubfire:live, Hybrid, Dub Phizix & Strategy, Four Tet, Francoix X, Frederic Robinson live, Gesaffelstein, Gorgon City live, Ilario Alicante, Jaguar Skills, Jamie Woon, Kölsch live, Leftfield, Mefjus, Nu:Tone & Logistics, Octave One live, Recondite live, Richie Hawtin, Scuba, Seba feat. Robert Manos, Shackleton presents Powerplant, Sigma live, Sterac aka Steve Rachmad, Sven Väth, Trade (Blawan & Surgeon) live, Vrilski (Vril & Voiski) live i Xtrah.
 
11. edycja Audioriver odb?dzie si? w dniach 29-31 lipca 2016 r.
 
Wi?cej na